Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Ikääntyneet Ikääntyneet - Ajankohtaista

Ikääntyneet - Ajankohtaista

Pirhonen, J. 2017. Hyvä elämä vanhojen ihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa: mitä ihmiset voivat tehdä ja olla. Väitöskirja Tampere: Tampereen yliopisto. 156 s.

Minkä teemme yhdelle näistä vanhimmista, sen yhteiskuntana teemme itsellemme. Jari Pirhosen (2017) Tampereen yliopiston väitöskirja Hyvä elämä vanhojen ihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa: mitä ihmiset voivat tehdä ja olla tarkastelee ihmisen ainutlaatuisuutta, toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaa vanhusten hoitoa. Osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla tehdyn tutkimuksen perusteella hän hahmottelee tunnustavaa hoitofilosofiaa, mikä tarkoittaa ihmisen tekemistä näkyväksi omana autenttisena itsenään. » Lue lisää

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiedoksi

Vanhene viisaasti 2.10.2017» Lue lisää

kuva Sami Henttonenkuva Sami Henttonen

#Vanhene viisaasti kampanjamme jatkuu yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston, Kalliolan setlementin ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa ja nostaa esiin ikääntyvien ihmisten mielen hyvinvointia ja päihteidenkäytön vaikutusta siihen. 

 Tänäkin vuonna noin 50 000 suomalaista jää työelämästä vanhuuseläkkeelle. Eläköityminen on iso elämänmuutos: vapaa-ajan määrä kasvaa, käytettävissä olevat tulot vähenevät ja työnteon mukanaan tuomat merkitykset ja sosiaaliset suhteet jäävät pois päivittäisestä elämästä.

Eläkepäiviin kannattaa varautua miettimällä, miten muutokset mullistavat päivittäistä elämää ja kuinka muutoksiin sopeutuu. #Vanheneviisaasti-kampanjan muistilistalla on vinkkejä eläkkeelle jäämisen suunnitteluun. Muistilista (löydät täältä) nostaa esiin ikääntyvien ihmisten mielen hyvinvointia ja päihteidenkäytön vaikutusta siihen.

VANHENE VIISAASTI – Kaikille avoin yleisöluento otsikolla  Ikääntyminen, päihteet ja mielen hyvinvointi 

Maanantaina 2.lokakuuta 2017 klo 13 - 14.30
paikka: Myllypuron palvelukeskus Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki

Ikääntyvien ihmisten mielen hyvinvointia ja päihteidenkäytön vaikutusta siihen nostaa esiin #vanheneviisaasti -kampanja, joka on A-klinikkasäätiön, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston, Kalliolan setlementin ja Suomen Mielenterveysseuran yhteistyötä.

VANHENE VIISAASTI - ikääntyminen, päihteet ja mielen hyvinvointi » Lue lisää

Kampanjassa korostetaan, että juomisesta ja pahasta olosta on tärkeää puhua - ja hakea apua!

Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa ja yhdessä tehty tilannearvio voi muuttaa tilannetta. On hyvä suunnata katse päivittäiseen elämään ja miettiä alkoholin tilalle muita asioita, jotka tuottavat elämään iloa ja osallisuutta, huojentavat mieltä ja poistavat niin ruumiin kuin mielenkin kipua ja yksinäisyyttä.  Nykyhetki toteutuu tässä ja nyt: välitetään itsestämme ja toisistamme! 

Lisätietoa:
Antti Palmu, projektityöntekijä, Kalliolan setlementti, p. 050 3735 990 antti.palmu@kalliola.fi
Sisko Salo-Chydenius, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö, p. 045 6366 589 sisko.salo-chydenius@a-klinikka.fi
Maija Hansen, asiantuntija, Suomen Mielenterveysseura, p. 040 6527 337 maija.hansen@mielenterveysseura.fi
Vili Varjonen, suunnittelija, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, p. 09 3104 4905 vili.varjonen@hel.fi
Auli Lindroos, erityissuunnittelija, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, p. 09 3102 4297 auli.lindroos@hel.fi
Auli Saukkonen, tiedottaja, A-klinikkasäätiö, p. 0400 624 870 auli.saukkonen@a-klinikka.fi

kuva Sami Henttonen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pikkarainen, A. 2016. Gerontologisen kuntoutuksen opas osa II. Jyväskylä: JAMK.

Tässä gerontologisen kuntoutuksen käsikirjan toisessa osassa käsitellään seniori- ja vanhusväestön kuntoutusta ja kuntoutumista SOTE-uudistuksen näkökulmasta palvelupolun eri vaiheissa. Opas II esittelee seniori- ja vanhuspalvelujen arki-, koti- ja lähikuntoutuksen käsitteitä ja pohtii, miten uudenlainen kaikkien työntekijöiden yhteistoimintatapa konkretisoituu ja juurtuu palveluketjun eri vaiheissa.
» Lue lisää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UUSI ALKU seminaari Kalliolassa 27.10.2016
Teema: Päihteet ja mielen hyvinvointi
Sisko Salo-Chydeniuksen esitys VANHENE VIISAASTI päihteet, muisti ja mielen hyvinvointi.
» Lue lisää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston seminaari to 23.4.2015 Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki.
Aineisto on verkoston kohdalla.
Seminaarissa alustaa mm Tiina Peksiev tutkimuksestaan ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista.
» Lue lisää
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutustu teokseen Oksanen, J. 2014 Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus kohdassa kirjallisuutta.
Kirja tarkastelee motivoitumista myös vanhenemisessa ja vanhustyössä!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteisseminaari Muistiliiton kanssa to 3.4.2014 aineisto on verkoston sivulla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.
www.stm.fi/julkaisut
» Lue lisää

IkäAkatemian 19.9.2013 esitykset löydät www.ehyt.fi sivuilta

Ikäihmisten alkoholinkäyttö, Sirpa Immonen, FT
Alkoholin ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset iäkkäillä, voidaanko niitä välttää, Marja Aira, LT
Elinvoimaa järjestötoiminnasta; täyttä elämää - hyvässä seurassa, Petra Toivonen, kehityssihteeri
Sodan jälkeiset ikäpolvet eläköityvät – miten käy alkoholinkäytölle? Tommi Sulander, tutkija, dosentti
Hyvä vanheneminen ja arkielämä: Kysymyksiä ja mahdollisia vastauksia, Jyrki Jyrkämä, professori (em.)
Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin?, Sisko Salo-Chydenius, TtM
Päätöspuheenvuoro, Kalevi Kivistö, Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja

Sisko Salo-Chydenius: Ovatko yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajasuositukset mistään kotoisin? EHYT IkäAkatemia 19.9.2013
» Lue lisää

VIII GERONTOLOGIAN PÄIVÄT Hyvän elämän edellytykset 5.-7.6.2013 Helsinki
Abstraktit Gerontologia 2/2013
Sisko Salo-Chydenius Gerontologia2013 Poster ja abstrakti:
Gerontologia2013posterssc.pdf

IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDEONGELMA – millaista täydennyskoulutusta tarvitaan?

Salo-Chydenius, Sisko
A-klinikkasäätiö

A-klinikkasäätiö järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille 5 opintopisteen laajuista ikääntyneiden päihdetyön täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on tarkastella vanhenemisen mukanaan tuomia vaatimuksia päihdehoitoon ja –kuntoutukseen.

Koulutus sisältää 40 tuntia lähiopetusta (luentoja ja työpajoja), tieteellisen kirjallisuuden lukupiirityöskentelyä, käytännön työn kehittämistehtävän ja oppimisen tarkastelua kirjoittajan laatiman web-pohjaisen itsearviointi-instrumentin avulla. Koska ikäerityinen ja ikäeettinen päihdetyö edellyttää vanhenemisen yksilöllisen, yhteiskuntapoliittisen ja kulttuurisen ilmiön ulottuvuuksien tarkastelua, koulutuksessa alustavat A-klinikkasäätiön ja muun vanhustyön, sosiaaligerontologian ja uistiliiton asiantuntijoita ja tutkijoita.

Ikääntyneiden päihdetyön keskeiset teemat ovat: vanheneminen – toimijuus ja haavoittuvuus, päihteidenkäyttö osana elämänkulkua, muisti, surullinen vanheneminen, depressio ja kuoleman kohtaaminen. Keskeisiä menetelmiä ovat päihteiden käytön ja voimavarojen arviointivälineet, motivoiva toimintatapa osallistamisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja haittojen vähentämiseksi.

Täydennyskoulutuksen tavoite on kehittää osaamista, sisältöä ja merkityksiä, jotka siirtyvät voimaannuttavina elementteinä käytännön työhön. Tausta-ajatteluna on pedagoginen dialogi, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat yhdessä uutta tietoa, taitoa ja ymmärrystä.

Itsearviointikyselyjen tulokset osoittavat, että asenteet ja käsitykset vanhuksista ja vanhenemisesta muuttuivat myönteisemmiksi: merkittävää on keskittyä päivittäisen elämän sujumiseen, voimavaroihin ja kiinnostuksiin ihmisen omassa toimintaympäristössä eikä vain päihdeongelmaan. Uuden tiedon tutkiminen, kuten esimerkiksi lukupiiri ja +65 arviointi- ja voimavaramittarin kokeilu, osoittautui mielekkääksi.

Lisätutkimusta tarvitaan: mikä täydennyskoulutuksessa vaikuttaa ja mitkä seikat selittävät myönteistä käytännön työn muuttumista? Millainen koulutus edistää oppijan omaa ajattelua ja tukee autonomista vahvuutta ottaa oma asema suhteessa työssä vastaantuleviin tilanteisiin?
Millaiset menetelmät ja kouluttajan toimintapa kannustavat tutkimiseen ja uuden tiedon soveltamiseen? Voiko uusi, kenties toimivampi ja inhimillisempi osapuolia voimistava ymmärrysyhteys rakentua, jos kouluttajalla ei ole kaikkeen ainakaan heti vastauksia vaan joka alustaa, esittää kysymyksiä, johdattelee ja antaa tehtäviä? Erityisen suuri haaste ja velvoite on jatkuvuuden mahdollistaminen: hyvien käytäntöjen jakaminen ja uuden tiedon hankkiminen esimerkiksi järjestämällä jatkoseminaareja yhteistyössä mielenterveystoimijoiden kanssa, jakamalla tietoa Päihdelinkissä ja gerontologisen päihdetyön verkostossa.

Asiasanat: psykososiaalinen ikäerityinen päihde- ja mielenterveystyö, terveyden edistäminen,täydennyskoulutus, verkostoituminen.