Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelutarpeet

Hyvinvointikysely

Talven 2015-2016 aikana toteutettiin hyvinvointikysely, johon vastasi 1092 päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvaa henkilöä. Parhaat kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyyn vastanneet edustavat järjestökenttää laaja-alaisesti mm. taustatietojen ja osallistumistavan suhteen. Kolmannes vastasi kyselyyn palvelun käyttäjänä ja hieman yli puolet järjestötoimijana, lisäksi kymmenesosa vastauksista tuli järjestöjen sivuilla olleiden avoimien nettilinkkien kautta. Vastaajaryhmien välillä on paljon eroja. Tutkimuksessa tavoitteena on ollut selvittää kansalaisten kohtaamia vaikeuksia ja ongelmia sekä kokemuksia ja voimavaroja. Esille nousseita teemoja on syvennetty ryhmähaastatteluissa ja työpajoissa. Tutkimusraportti valmistui toukokuussa 2017.

Kyselylomakkeet järjestöjen käyttöön

Hyvinvointikyselyssä käytettiin kahta lomaketta, jotka poikkesivat ainoastaan toimintoihin osallistumisen osalta:
                                Kysely palvelunkäyttäjille                   Kysely muihin toimintoihin osallistuville
Kyselyn kysymykset ovat vapaasti käytetettävissä ja on toivottavaa, että järjestöt käyttävät niitä tai osaa niistä omissa toiminnoissaan. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä kysyttiin joitakin samoja kysymyksiä, joiden on voitu verrata MIPA-tuloksiin. » ks. Tiimi 3/2016
Näin saadaan kerrytettyä yhteistä tietopohjaa.

Tutkimushankkeesta on julkaistu 

Tutkimushankkeen loppuraportti Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet on julkaistu A-kliniikasäätiön raporttisarjassa. Kirjallisuuskatsaus sekä Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja kuvaava artikkeli on julkaistu Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa ja useampi lyhyt artikkeli Tiimin Tutkittua palstalla. Lisäksi on julkaistu Karita Kammosen hyvä- ja huono-osaisuutta käsittelevä pro gradu -työ. Hyvinvointikyselyn tuloksia on vertailtu kansallisen ATH-väestötutkimuksen tuloksiin artikkelissa  Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella joka on julkaistu THL:n työpapereissa. Tarkat tiedot ja tiivistelmät julkaisuista Ks. Hankkeen julkaisut.

Hyvinvointikyselyn järjestökohtainen palaute

Järjestökohtaiset palauteraportit ovat valmiit. Raportit sisältävät taulukoina ja kuvioina kunkin järjestön kautta tulleiden vastauksien jakaumat, mutta varsinaista tulkintaa tai analyysiä aineistosta ei järjestökohtaisesti ole tehty. Yksittäistä järjestöä tarkasteltaessa aineistot ovat pieniä ja kuvailevia, eivätkä edusta kyseisen järjestön toimintaa kokonaisuudessaan. Hyvinvointikyselyn aineistonkeruussa kokonaisuuden hahmottaminen järjestöjen avulla oli keskeinen tavoite. Hyvinvointikyselyn kokonaisaineisto edustaa hyvin järjestökenttää ja antaa kuvaa järjestöjen monimuotoisesta toiminnasta.

A-killat

A-klinikkasäätiö

EHYT Elokolot

FinFami Uusimaa - Omaiset mielenterveyden tukena

Irti Huumeista

Kuntoutussäätiö

Mielenterveyden keskusliitto

Sininauhaliitto Päiväkeskukset

Suomen Mielenterveysseura

Tukikohta

Vanhusten kotiapusäätiön Havu- ja Myyrastit

Tuloksia on esitetty mm. 

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi » Lue lisää Alustukseen liittyneen kommenttipuheenvuoron piti arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela STEA. Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 4.4.2017 Helsinki

Hyvä ja huono-osaisuus A-killoissa. Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden A-kiltojen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden Yhteisseminaari 27.1.2017, Tampere

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. ATH-verkoston julkaisun julkistamistilaisuus 25.11.2016, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Mielenterveysjärjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi: MIPA-tutkimuksen tuloksia. Sosiaalipsykologian päivät 25.11. 2016 Tampere

Yhdenvertaisuuden kokemus ja toimintakyky. Mielenterveysmessut 22.11.2016, Helsinki

Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 26.10.2016: Mielenterveysjärjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi: MIPA-tutkimuksen tuloksia

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman 4. työpajassa: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat – ja miltä näyttää tulevaisuus? Diakonia-ammattikorkeakoulu 13.9.2016, Helsinki. Lyhyt kuvasarja työpajassa 13.9 esitetyistä alustavista tutkimustuloksista. » Lue lisää

Wellbeing and service needs of people reached by Finnish NGOs. NADRA seminaarissa 1.9.2016, Helsinki

Huono-osaisten hyvinvointi ja palvelut – MIPA. Pieksämäen koulukunnan seminaari Huono-osaisuuden monet kasvot ja ratkaisumallit 14.6.2016, Pieksämäki

Tulevatko päihdeongelmaisten läheiset kohdatuiksi? Päihdetiedotusseminaari, Helsinki 9.6.2016

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten kokemuksia yksinäisyydestä ja eriarvoisuudesta, Suomalainen yksinäisyys –työpaja, Heponiemi 12.5.2016, Sammatti

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asiakkaiden palvelukokemukset, Päihdepäivien seminaarissa Asiakkaan asema ja SOTE-sopan monta kokkia 11.5.2016 Helsinki

Tutkimukseen liittyvät yhteydenotot:

Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö
tuuli.pitkanen[at]a-klinikka.fi, puh. 041-5178678

Taustatietoa MIPA tutkimushankkeesta T2.1

Tutkimushanke kohdistuu järjestöjen toimintojen ja palveluiden tavoittamien kansalaisten kohtaamiin vaikeuksiin ja ongelmiin aikavälillä 4/2015 - 3/2017. Hankkeessa ollaan ennen kaikkea kiinnostuneita järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteesta: sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vajeista, osallistumisen esteistä ja palvelutarpeista. Tutkimustiedon avulla on tavoitteena paikantaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintojen/palvelujen tavoittamien kansalaisten elämäntilanteen ja palvelukokemusten keskeisiä ongelmakohtia sekä etsiä vastauksia kysymykseen, mitkä tekijät tuottavat huono-osaisuutta ja syrjäytymistä.

Hyvinvointi kyselyn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa siitä, miten järjestöt voisivat jatkossa vastata toimintansa tavoittamien ihmisten tarpeisiin, toisaalta tukea terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä (terveyslähtöinen päihde- ja mielenterveystyö), toisaalta auttaa elämäntilanteen vaikeuksissa (korjaava päihde- ja mielenterveystyö).

Tämä tutkimushanke päättyi kesäkuussa 2017.